Investor Relations Captor Therapeutics ®

Informacja o statusie projektu CT-04

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 38/2022

Data sporządzenia: 31 październik 2022 r.

Temat: Informacja o statusie projektu CT-04

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2022 r. złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR”) pismo dotyczące projektu CT- 04 (opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego) w którym Spółka złożyła wniosek o zakończenie realizacji umowy o dofinansowanie projektu CT-04 oraz o zamiarze złożenia wniosku o płatność końcową. W związku z zamierzonym zakończeniem umowy oraz przygotowywanym wnioskiem o płatność końcową, Spółka, według swojej najlepszej wiedzy, ocenia, że nie będzie zobowiązana do zwrotu żadnych otrzymanych i wykorzystanych dotychczas środków.

Decyzja Spółki i złożenie powyższego pisma wynika z opóźnień w realizacji projektu CT-04, które powodują, że w ocenie Spółki, na obecny moment, Spółka nie jest w stanie osiągnąć dalszych kamieni milowych ustalonych z NCBiR w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie tj. do końca 2023 r. Powyższe opóźnienia wynikają z problemów ze złożonością pierwotnej serii wiodącej i koniecznością poszukiwania dodatkowych serii chemicznych (o czym Spółka informowała w raporcie rocznym za 2021 r. opublikowanym 29 kwietnia 2022  r.). Ponadto, po wszechstronnej analizie przebiegu projektu CT-04, w szczególności ostatnich 24 miesięcy, Spółka doszła do wniosku, iż projekt, mimo, iż cel molekularny projektu pozostaje bardzo atrakcyjny i ma wysoki potencjał, napotkał określone wyzwania badawcze oraz, że osiągnięcie hamowania aktywności wybranego celu molekularnego na odpowiednim poziomie jest celem wymagającym więcej czasu niż pierwotnie zakładano. Powyższa konkluzja wpływa na to, iż Spółka nie jest w stanie osiągnąć zakładanych pierwotnie kamieni milowych w wyżej wskazanym terminie, co uzasadnia złożenie pisma do NCBiR.

Niezależnie od powyższego w ocenie Spółki i środowiska biotechnologicznego cel molekularny w projekcie CT-04, jak i wskazania terapeutyczne, tj. rak jelita grubego, stanowią bardzo atrakcyjny obszar do interwencji farmakologicznej i przede wszystkim istnieje w tym zakresie wysoce niezaspokojona potrzeba rynkowa. W konsekwencji Spółka, mimo złożenia pisma do NCBiR, zamierza kontynuować prace badawczo-rozwojowe w zakresie CT-04 przy użyciu własnych zasobów, przy czym Spółka ocenia, że nakłady na dalszą realizację projektu CT-04 nie będą znaczące. Na obecny moment, Spółka w celu optymalizacji zasobów zamierza się skupić na rozwoju pozostałych projektów Spółki, które są na dalszym stopniu zaawansowania niż CT-04, w szczególności na rozwoju projektów CT-01, CT-02 i CT-03.

 Spółka będzie informować o dalszych postępach w projekcie CT-04 zgodnie z wymogami prawnymi.