Investor Relations Captor Therapeutics ®

Wybrane Dane Finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

(tys.,PLN) 

 

Zabezpieczone środki finansowe

(mln PLN, 31.12.2023) wykres kołowy

 

Zestawienia wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 6 lat działalności

  Od 1 stycznia do 31 grudnia Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca
  2023 2022 2021 2020 2019 2018* 2023 2022 2021 2020 2019**
Przychody (przychody z badań i rozwoju, dotacji oraz pozostałe przychody operacyjne) 31.560 32.004 28.629 21.617 15.968 9.909 12.446 13.766 11.227 12.486 7.128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -73.016 -38.364 -31.709 -12.216 -7.855 -4.130 -45.177 -20.850 -12.130 -4.487 -2.875
Zysk (strata) netto -70.584 -35.894 -32.572 -12.694 -8.306 -4.422 -43.323 -20.840 -12.801 -4.790 -3.109
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (akcjonariuszom Emitenta) -70.584 -35.849 -32.572 -12.694 -8.306 -4.422 -43.323 -20.840 -12.801 -4.790 -3.109

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy (w tysiącach PLN)

*Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie podlegało badaniu
**Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie podlegało badaniu