Investor Relations Captor Therapeutics ®

Wybrane Dane Finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

(tys., PLN) wykres słupkowy

Zabezpieczone środki finansowe

(mln PLN, 31.12.2022) wykres kołowy

Zestawienia wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 5 lat działalności

  Od 1 stycznia do 31 grudnia Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca
  2022 2021 2020 2019 2018 2022 2021 2020 2019
Przychody (przychody z badań i rozwoju oraz pozostałe przychody operacyjne) 32.004 28.629 21.617 15.968b) 9.909b) 13.766 11.227 12.486b) 7.128b)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -38.364 -31.709 -12.216 -7.855a) -4.130a) -20.850 -12.130 -4.487b) -2.875b)
Zysk (strata) netto -35.894 -32.572 -12.694 -8.306a) -4.422a) -20.840 -12.801 -4.790b) -3.109b)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (akcjonariuszom Emitenta) -35.849 -32.572 -12.694 -8.306a) -4.422a) -20.840 -12.801 -4.790b) -3.109b)

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz Spółka, a) zbadane, b) niezbadane

  Na 31 grudnia Na 30 czerwca
  2022 2021 2020 2019 2018 2022 2021 2020
Aktywa ogółem 113.000 143.541 25.779 25.298 18.061 121.048 157.126 29.366
Kapitał własny ogółem operacyjnej 96.322 124.201 -1.004 4.278 3.431 108.180 139.200 1.851

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe