Captor Therapeutics ®

Pipeline

#
Wskazania
Klasa związku
Odkrycie i rozwój
Faza przedkliniczna*
Złożenie IND
Faza IA / IB
 • GSPT1, NEK7, SALL4
  Rak wątrobowokomórkowy
  MG

  Opis projektu GSPT1, NEK7, SALL4

  GSPT-1 (ang. G1 to S phase transition 1 protein ) jest czynnikiem terminacji translacji kluczowym dla uwalniania powstających polipeptydów z rybosomów. Adaptacje translacyjne to jedna z głównych składowych rozwoju i progresu choroby nowotworowej, ponieważ niekontrolowana i ciągła profileracja wysoko złośliwych nowotworów wymaga wysoko wydajnej syntezy białka. Wiele nowotworów, w tym nowotwór wątroby, płuc czy piersi jest wysoko wrażliwych na degradację GSPT1. NEK7 (NIMA-related kinase 7) to enzym z rodziny kinaz serynowo-treoninowych, którego deregulacja prowadzi to zaburzonej produkcji IL-1b. W kontekście choroby nowotworowej, wysoki poziom IL-1b w mikrośrodowisku guza odgrywa znaczącą rolę immunosupresyjną. SALL4 to czynnik transkrypcyjny obecny w macierzystych komórkach nowotworowych (ang. cancer stem cells, CSCs), który reguluje funkcje tychże komórek. Odgrywa tym samym znaczącą rolę w procesie karcynogenezy i progresji HCC. Jego degradacja pozwoliłaby na eliminację CSCs co w rezultacie przyniosłoby długotrwały efekt terapeutyczny.

  Cząsteczka rozwinięta przez Captor Therapeutics:

  1.    To potrójny degrader degradujący białka GSPT-1, NEK7 i SALL4
  2.    Wykazuje wysoką aktywność anty-nowotworową w różnych ksenogenicznych modelach HCC pochodzących zarówno z linii komórkowych (ang. cel line-derived xenograft) jak też od pacjentów (ang. patient-derived xenograft)
  3.    Wykazuje silną synergię w kombinacji z everolimusem
  4.    Jest prolekiem o zwiększonej specyficzności tkankowej wobec wątroby i płuc
   

  Pliki do pobrania

  Nie dotyczy

 • NEK7
  Brain-penetrant: Neuroinflammation (Parkinson's Disease, ALS, MS)
  MG

  Opis projektu NEK7

  NEK7 to białko należące do rodziny kinaz białkowych, które pełni funkcję kluczowego regulatora szlaku aktywacji inflamasomu NLRP3. Istnieje coraz więcej dowodów na istotną rolę patologicznej aktywacji wrodzonego układu odpornościowego w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych (NDDs), jednakże obecnie dostępne strategie leczenia są ograniczone. Patologiczna rola NEK7 wynika głównie z jego roli strukturalnej, a nie funkcji enzymatycznej, co stanowi znaczne wyzwanie w rozwoju tradycyjnych leków typu inhibitorów kinazowych.

  Cząsteczki rozwijane przez Captor:

  1. Eliminują wszystkie patologiczne funkcje NEK7 związane z regulacją szlaku NLRP3 poprzez jego kompletną degradację.
  2. Wykazują blisko 100% poziom degradacji białka NEK7 w małpach gatunku Macaca fascicularis przez ponad 20 godzin po podaniu doustnym. 
  3. Są zdolne do przekraczania bariery krew-mózg. 
  4. Mogą znaleźć zastosowanie w terapii NDDs charakteryzujących się w przebiegu neurozapaleniem, takich jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, Stwardnienie Zanikowe Boczne lub choroba Huntingtona.

 • NEK7
  Systemic: Autoimmunity (IBD, Gout, Dermatological diseases)
  MG

  Opis projektu NEK7

  NEK7 jest białkiem z rodziny kinaz białkowych oraz głównym regulatorem aktywacji inflamasomu NLRP3. Zaburzenia w aktywności szlaku NLRP3 mogą prowadzić do rozwoju / progresji chorób autoimmunologicznych oraz przewlekłych stanów zapalnych. Patologiczna rola NEK7 wynika z jego funkcji strukturalnej a nie enzymatycznej, co istotnie utrudnia rozwój klasycznych leków typu inhibitorów kinazowych.

  Cząsteczki rozwijane przez Captor:

  1. Eliminują wszystkie patologiczne funkcje NEK7 związane z regulacją szlaku NLRP3 poprzez jego kompletną degradację.
  2. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami farmakokinetycznymi (PK), zapewniającymi długotrwałą ekspozycję na związek.
  3. Wykazują blisko 100% poziom degradacji białka NEK7 w małpach gatunku Macaca fascicularis przez ponad 20 godzin po podaniu doustnym. 
  4. Mogą znaleźć zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych, zaburzeń związanych z chorobami metabolicznymi i otyłością, oraz chorób sercowo-naczyniowych.

 • PKCӨ
  Autoimmunologia, onkologia, transplantologia, metabolizm
  BID

  Opis projektu PKCӨ

  Kinaza białkowa C theta (PKC-θ) należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych i charakteryzuje się selektywną ekspresją w limfocytach T, komórkach NK i mięśniach szkieletowych. Zahamowanie nadmiernej proliferacji i aktywacji limfocytów T jest atrakcyjnym podejściem terapeutycznym w chorobach autoimmunologicznych (m.in. choroba zapalna jelit, łuszczyca, RZS). Degradacja aktywnej formy PKC-θ prowadzi do wygaszenia określonych ścieżek sygnałowych i obniżenia produkcji i sekrecji cytokin prozapalnych. Ponadto, najnowsze wyniki badań wskazują, iż kinaza PKC-θ może także stanowić cel molekularny w nowotworach litych (TNBC, GIST). Wyzwaniem dla dotychczas zaprojektowanych inhibitorów PKC-θ była ich niska selektywność zarówno w obrębie rodziny kinaz PKC (dziewięć białek o podobnej strukturze) jak i pozostałych kinaz białkowych, co prowadziło do licznych, niespecyficznych oddziaływań oraz efektów ubocznych.

  Opracowane przez Captor dwufunkcyjne degradery:
  1. Powodują degradację jedynie aktywnej formy białka, obecnej w komórkach aktywowanych i leżącej u podstaw patogenezy stanu chorobowego.
  2. Cechują się wysoką selektywnością w obrębie rodziny PKC, a także w aspekcie całego kinomu (KinomeScan test).
  3. Prowadzą do 100% degradacji PKC-θ w mysim modelu ostrej odpowiedzi immunologicznej.

  Pliki do pobrania

  Nie dotyczy

 • Nowy projekt
  Autoimmunologia, onkologia
  MG BID

*Faza przedkliniczna obejmuje badania potrzebne do złożenia IND (Investigational New Drug application), 
BID – Bi-functional Degrader (degrader bifunkcjonalny); MG – Molecular Glue (klej molekularny)

Zakładany etap na koniec 2025