• Home
 • Projekty Unijne

Captor Therapeutics ®

Projekty Unijne

Logotypy

Projekty grantowe współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 • assets_2023/img/european-union.png Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków (POIR.04.01.02-00-0147/16-00).
  • Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Podziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
    
   Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Captor Therapeutics S.A.
    
   Wartość projektu: 4 314 375.00 PLN
   Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 834 558.00 PLN
    
   Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie wysokoprzepustowego, skalowalnego i czułego testu fluorescencyjnego umożliwiającego natychmiastową detekcję aktywnych związków chemicznych typu PROTAC wykorzystywanych do indukowalnej degradacji białek zaangażowanych w procesy chorobotwórcze.
 • assets_2023/img/european-union.png Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron (POIR.04.01.04-00-0116/16-00).
  • Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Podziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
    
   Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie: PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o., Captor Therapeutics S.A.
    
   Wartość projektu: 4 968 788.76 PLN
   Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 260 002.76 PLN
    
   Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie technologii dwuetapowego, wysokoprzepustowego badania przesiewowego związków niskocząsteczkowych indukujących degradację celu białkowego
 • assets_2023/img/european-union.png Rozwój nowych leków przeciwzapalnych specyficznie degradujących komórkowe receptory powierzchniowe (POIR.01.01.01-00-0747/16-00).
  • Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
    
   Wartość projektu: 32 164 999.43 PLN
   Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 24 460 751.26 PLN
    
   Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie niskocząsteczkowych związków chemicznych hamujących działanie białka receptorowego przy użyciu technologii bispecyficznych induktorów degradacji (BID), które będą kandydatami na lek dla pacjentów z reumatiodalnym zapalenie stawów (RZS) lub chorobami z grupy nieswoistego zapalenia jelit (NZJ)
 • assets_2023/img/european-union.png Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworów (POIR.01.01.01-00-0956/17-00).
  • Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
    
   Wartość projektu: 35 902 013.75 PLN
   Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 27 683 098.00 PLN
    
   Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie i przetestowanie w I. fazie badań klinicznych małocząsteczkowych związków chemicznych, które będą stanowiły kandydatów na leki w terapii takich chorób nowotworowych jak niedrobnokomórkowy rak płuc i potrójnie negatywny rak piersi.
 • assets_2023/img/european-union.png Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (POIR.01.02.00-00-0079/18).
  • Projekt realizowany w ramach Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 " Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Wartość projektu: 37 130 943.75 PLN
   Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 29 558 070.00 PLN

   Cel i planowane efekty projektu: Odkrycie i rozwój nowych, pierwszych w klasie doustnych leków celujących w kluczowe przyczyny takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

 • assets_2023/img/european-union.png Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego (POIR.01.02.00-00-0073/18).
  • Projekt realizowany w ramach Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 " Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Wartość projektu: 32 041 906.25 PLN
   Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 510 680.00 PLN

   Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie pierwszej, doustnej terapii celującej w główną przyczynę powstawania raka jelita grubego, wykorzystując technologię celowanej degradacji białek. Opracowany degrader zostanie przetestowany w badaniach przedklinicznych oraz fazie I badań klinicznych. 

 • assets_2023/img/european-union.png Opracowanie technologii indukowanej degradacji onkogennego czynnika transkrypcyjnego w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (POIR.01.01.01-00-0740/19).
  • Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Wartość projektu: 36 389 016.25 PLN
   Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 28 959 643.00 PLN

   Cel projektu: Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie komórek nowotworowych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań fazy przedklinicznej kandydat na lek zostanie w ramach projektu przetestowany w I fazie badań klinicznych.

 • assets_2023/img/european-union.png Rozwój zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek farmaceutyczny (POIR.01.01.01-00-0931/19).
  • Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Wartość projektu: 10 135 628.75 PLN
   Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 759 469.50 PLN


   Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie i wdrożenie platformy technologicznej poprzez wygenerowanie modularnych związków chemicznych zdolnych do celowanej degradacji białek poprzez rekrutację nowych ligaz ubikwityny.

 • assets_2023/img/european-union.png Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych (POIR.01.01.01-00-0741/19).
  • Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Wartość projektu: 34 441 900.00 PLN
   Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  27 411 400.00 PLN

   Cel projektu: Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii chorób autoimmunologicznych poprzez wygenerowanie nietoksycznych ligandów ligaz. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań fazy przedklinicznej kandydat na lek zostanie w ramach projektu przetestowany w I fazie badań klinicznych.


 • assets_2023/img/wpt.jpg Rozwój degraderów białek opartych o nowatorskie ligandy wybranej ligazy ubikwityny E3
  • Projekt realizowany w związku z transferem wsparcia otrzymanego przez “Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna we Wrocławiu na podstawie umowy o udzielenie wsparcia uwzględniającej fazy Projektu Nr. POIG.05.03.00-00-00-003/09-00 w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

   Wynagrodzenie WPT za świadczoną usługę wynosi: 166 761,60 PLN Wartość pomocy de minimis: 122 141,25 PLN

   Cel i planowane efekty projektu: Opracowanie i rozwój modularnych związków chemicznych opartych o nowe ligandy wybranej ligazy ubikwityny E3.