Investor Relations Captor Therapeutics ®

Rada Nadzorcza

Paweł Holstinghausen Holsten Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bio
Paweł Holstinghausen Holsten Przewodniczący Rady Nadzorczej
Data powołania:
Data upływu kadencji:

Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej na kierunku dotyczącym wyceny przedsiębiorstw. Swoje życie zawodowe związał z rynkiem kapitałowym, w ramach którego jest aktywnym inwestorem zarówno w obrocie prywatnym jak i w obrocie regulowanym. Pełnił funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w wielu spółkach.

Florent Gros Członek Rady Nadzorczej
Bio
Florent Gros Członek Rady Nadzorczej
Data powołania:
Data upływu kadencji:

Florent Gros jest założycielem i dyrektorem generalnym Handl Therapeutics, prywatnej firmy biotechnologicznej, zajmującą się rozwojem terapii genowej dla chorób ośrodkowego układu nerwowego. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym Novartis Venture Funds w Szwajcarii. Przez prawie 27 lat zajmował różne stanowiska w obszarach własności intelektualnej i venture capital w Nestlé, Pasteur Merieux Connaught i Novartis. Florent Gros jest stypendystą Kaufmanna (klasa 12), posiada tytuł inżyniera biotechnologa uzyskany we Francji, obronił pracę dyplomową na temat szczepionek. Posiada również europejskie i francuskie tytuły rzecznika patentowego oraz tytuł magistra prawa prywatnego. Florent Gros spełnia kryteria niezależności przewidziane w art. 129 ust. 3 ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Krzysztof Samotij Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
Bio
Krzysztof Samotij Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
Data powołania:
Data upływu kadencji:

Krzysztof Samotij jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej i State University of New York at Albany. W roku 1981 uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych (analiza i rachunek prawdopodobieństwa) i rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej. Wykładał także na State University of New York at Albany i University of Delaware. Jest autorem licznych prac naukowych z zakresu matematyki (analiza funkcjonalna i zespolona). W roku 1996 otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego nr 87. Od lipca 1997 roku zatrudniony w WBK AIB Asset Management S.A., na stanowisku doradcy inwestycyjnego, kierownika rynku obligacji. Od lutego 1998 roku objął funkcję prezesa zarządu WBK AIB Towarzystwa Funduszy Powierniczych S.A. Od kwietnia 2001 roku dyrektor ds. badań i rozwoju w WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. i doradca inwestycyjny w WBK AIB Asset Management S.A. Od maja 2002 r. do stycznia 2011 r. był prezesem zarządu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dziś Santander TFI S.A.). Pod koniec tego okresu była to druga w Polsce (pod względem wartości zarządzanych aktywów) firma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi. Od 2011 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Krzysztof Samotij spełnia kryteria niezależności przewidziane w art. 129 ust. 3 ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Maciej Wróblewski Członek Rady Nadzorczej
Bio
Maciej Wróblewski Członek Rady Nadzorczej
Data powołania:
Data upływu kadencji:

Maciej Wróblewski jest prawnikiem, specjalizuje się w prawie korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz doradztwa z zakresu prawa rynku kapitałowego. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. W czasie swojej kariery zawodowej doradzał w publicznych i prywatnych transakcjach fuzji i przejęć, we wprowadzaniu spółek na giełdę oraz we wtórnych ofertach akcji spółek publicznych. Maciej Wróblewski jest obecnie partnerem w kancelarii prawnej MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. Wcześniej był związany z Deloitte Legal Pasternak Korba Moskwa Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. oraz Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k.

Robert Florczykowski Członek Rady Nadzorczej
Bio
Robert Florczykowski Członek Rady Nadzorczej
Data powołania:
Data upływu kadencji:

Pan Robert Florczykowski jest współzałożycielem i zarządzającym funduszu inwestycyjnego Third Dot w ramach Opoka TFI S.A. Wcześniej zarządzał globalnymi funduszami inwestującymi w spółki technologiczne oraz w spółki z sektora ochrony zdrowia w towarzystwie funduszy PKO TFI S.A. Pan Robert Florczykowski jest absolwentem kierunków „Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz „Matematyka” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również studia podyplomowe na kierunkach „Biologia Molekularna” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz „Postgraduate Studies in Accounting and Finance” w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, organizowane we współpracy z instytutem ACCA. Pozostałe informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pana Roberta Florczykowskiego zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. Zgodnie z oświadczeniem pan Robert Florczykowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Robert Florczykowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.