Investor Relations Captor Therapeutics ®

Program Motywacyjny

grupa badaczy

W Spółce został utworzony program motywacyjnych dla pracowników Spółki oparty na akcjach Spółki, który obejmuje łącznie nie więcej niż 237.244 akcji zwykłych Spółki (co stanowiło 7,29% akcji Spółki na moment przyjmowania programu) („Program Motywacyjny”). 

Program Motywacyjny został utworzony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r. z późniejszymi zmianami).

Na podstawie Programu Motywacyjnego osoby uprawnione, tj.

  • osoby zatrudnione w Spółce lub w spółkach zależnych Spółki, na podstawie umowy o pracę lub innej podstawy prawnej, wskazane przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, oraz
  • członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Walne Zgromadzenie będą mogły nabyć akcje Spółki (istniejące lub nowo wyemitowane).

Decyzja czy Spółka zaoferuje akcje własne nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy Spółki (zobowiązanie pierwotne Spółki) czy też wyemituje akcje nowej emisji (tzw. upoważnienie przemienne Spółki) należy do Spółki.

grupa badaczy

Spółka realizowała Program Motywacyjny przez emisję nowych akcji w granicach kapitału docelowego Spółki (uchwalony uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (z późniejszymi zmianami)). Spółka planuje dalszą realizację Programu Motywacyjnego w ten sam sposób.

Cena nabycia jednej akcji wynosi 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy). Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą mogli nabywać (obejmować) akcje po cenie równej wartości nominalnej akcji. Liczba akcji Spółki, które zostaną zaoferowane danemu pracownikowi, zależy od decyzji Zarządu oraz Rady Nadzorczej, którzy powinni kierować się kryteriami takimi jak: stanowisko, staż pracy, ocena dotychczasowego wkładu pracownika w budowanie wartości Spółki oraz znaczenie stanowiska pracownika dla realizacji celów Spółki.

Uczestnicy będą zawierali umowy udziału w Programie Motywacyjnym. Nabycie akcji nastąpi w czterech równych transzach, przypadających na pierwszą, drugą, trzecia i czwartą rocznicę zawarcia umowy. Warunkiem nabycia prawa do kolejnych transz jest pozostawanie przez pracownika w zatrudnieniu w dacie kolejnych rocznic podpisania umowy. Uczestnicy w umowach dotyczących udziału w Programie Motywacyjnym zobowiązują się względem Spółki nie zbywać nabytych akcji przez okres roku od daty spełnienia warunku uprawniającego do nabycia danej transzy.