Investor Relations Captor Therapeutics ®

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 1/2023

Data sporządzenia: 17 stycznia 2023 r.

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w  roku  2023:

  • 31 marca 2023 roku - jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022;
  • 29 maja 2023 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku;
  • 07 września 2023 roku - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku;
  • 28 listopada 2023 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

  • na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe, o  których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
  • na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w  rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w §  62 ust. 3 Rozporządzenia, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania oraz skróconą informacją dodatkową;
  • na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego, w tym rozszerzanego skonsolidowanego raportu kwartalnego, za II oraz IV kwartał 2023 roku.