Investor Relations Captor Therapeutics ®

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 2/2023

Data sporządzenia: 10 luty 2023 r.

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacja bieżąca

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 10 lutego 2023 r. właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zarejestrował zmianę statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z 28 września  2022 r. w sprawie emisji 41.019 akcji zwykłych na okaziciela serii M, w granicach kapitału docelowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości (o powzięciu której Spółka informowała 28 września 2022  r. w raporcie bieżącym nr 37/2022). Akcje zostały wyemitowana w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 420.914,90 złotych i dzieli się na 4.209.149 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 5.356.542 głosów.

Kapitał zakładowy Spółki składa się z następujących akcji:

 1. 799.750 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcje daje prawo 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
 2. 1.757.075 akcji na okaziciela zwykłych serii B;
 3. 82.449 akcji na okaziciela zwykłych serii C;
 4. 97.051 akcji na okaziciela zwykłych serii D;
 5. 347.643 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E (każda akcje daje prawo 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
 6. 26.925 akcji na okaziciela zwykłych serii F;
 7. 871.500 akcji na okaziciela zwykłych serii G;
 8. 52.354 akcji na okaziciela zwykłych serii H; 
 9. 9.082 akcji na okaziciela zwykłych serii I;
 10. 84.143 akcji na okaziciela zwykłych serii J;
 11. 30.738 akcji na okaziciela zwykłych serii K;
 12. 9.420 akcji na okaziciela zwykłych serii L; oraz
 13. 41.019 akcji na okaziciela zwykłych serii M.

W ramach kapitału docelowego Spółki, Zarząd Spółki może wyemitować jeszcze 146.985 akcji.

Zarejestrowana zmiana statutu Spółki polega na przyjęciu nowego brzmienia § 6 ust 1 statutu Spółki, w następującej treści:

㤠6

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 420.914,90 (czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset czternaście złotych 90/100) i dzieli się na 4.209.149 (cztery miliony dwieście dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  1. 799.750 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
  2. 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii B;
  3. 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych serii C;
  4. 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zwykłych serii D;
  5. 347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E;
  6. 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii F;
  7. 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela zwykłych serii G;
  8. 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela zwykłych serii H; 
  9. 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii I;
  10. 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela zwykłych serii J;
  11. 30.738 (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii K;
  12. 9.420 (dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji na okaziciela zwykłych serii L; oraz
  13. 41.019 (czterdzieści jeden tysięcy dziewiętnaście) akcji na okaziciela zwykłych serii M.