Investor Relations Captor Therapeutics ®

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 9/2023

Data sporządzenia: 9 marca 2023 r

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 198/2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 14 marca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 41.019 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 marca 2023 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ISIN PLCPTRT00014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 i 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim