Investor Relations Captor Therapeutics ®

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 3 kwietnia 2023 r.

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 13/2023

Data sporządzenia: 3 kwiecień 2023 r.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 3 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2023 r. („NWZ”), a także projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, ale nie zostały podjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§19 ust. 1 pkt. 6, 7, 8 i 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim