Investor Relations Captor Therapeutics ®

Informacja o otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie zawartej z NCBiR dotyczącej projektu CT-02

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący: 21/2023

Data sporządzenia: 6 czerwca 2023 r.

Temat: Informacja o otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie zawartej z NCBiR dotyczącej projektu CT-02

Podstawa prawna: Art. 17(1) MAR – informacja poufna

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 6 czerwca 2023 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) doręczyło Spółce oświadczenie o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie w trybie natychmiastowym wraz z wezwaniem do zwrotu środków. Oświadczenie dotyczy projektu CT-02 (POIR.01.01.01-00-0741/19: opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu krwionośnego).

NCBiR wskazał w oświadczeniu, że rozwiązanie umowy POIR.01.01.01-00-0741/19 z 1 czerwca 2020 r. („Umowa”) w trybie natychmiastowym uzasadnione jest w szczególności tym, że zakres prac wykonanych przez Spółkę w ramach projektu jest niezgodny z zakresem prac, który był pierwotnie zaplanowany we wniosku o dofinansowanie i Umowie oraz, że w okresie objętym kontrolą NCBiR nie osiągnięto pierwotnie zaplanowanych celów projektu. Dodatkowo, zdaniem NCBiR, uzasadnione jest również przypuszczenie, że cele projektu przedstawione w złożonym ponad 3 lata temu wniosku o dofinansowanie oraz Umowie nie zostaną osiągnięte. W związku z rozwiązaniem Umowy, NCBiR wezwał Spółkę do zwrotu, w terminie 14 dni, całości otrzymanego dofinansowania w kwocie 6.388.361,19 zł wraz z należnymi odsetkami.

Spółka stoi na stanowisku, że informacje zawarte w piśmie NCBiR, w tym ocena eksperta NCBiR o przebiegu projektu, są nieprawidłowe oraz nieuzasadnione. Spółka prowadziła prace projektowe zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, który został przedstawiony NCBiR w kompleksowej propozycji zmiany realizacji projektu w celu zachowania jego innowacyjności. Propozycja ta nie została zaakceptowana przez NCBiR. Ponadto, NCBiR nie zaakceptował wniosku Spółki o wybranie innych ekspertów, którzy mieliby odpowiednią wiedzę, która, zdaniem Spółki, pozwoliłaby obiektywnie ocenić postęp i realizację projektu, a także potrzebę zmiany pierwotnych założeń projektowych, które były przedstawiane na etapie zawierania Umowy.

W związku powyższym, Spółka analizuje pod kątem prawnym skuteczność i merytoryczne podstawy wypowiedzenia Umowy złożonego przez NCBiR oraz istnienie obowiązku zwrotu środków. Spółka zamierza w szczególności pozyskać niezależne opinie o przebiegu prac projektu w świetle niezasadnej, zdaniem Spółki, oceny przedstawionej przez NCBiR. W przypadku decyzji o zastosowaniu się do wezwania zwrotu środków, Spółka posiada niezbędne środki, aby dokonać takiego zwrotu, przy czym kwota zwrotu powinna zostać pomniejszona o kwotę 348.987,91 zł (względem kwoty wskazanej przez NCBiR), która została już zwrócona przez Spółkę w 2022 r. w związku z wynikami wcześniejszego audytu. 

Zdaniem Spółki, projekt CT-02 przebiega lepiej niż pierwotnie zakładano i oprócz związków dających nadzieję leczenia pacjentów cierpiących na choroby autoimmunologiczne, takie jak dna moczanowa, nieswoiste zapalenie jelita grubego, czy nefropatia toczniowa, w ramach realizacji projektu opracowano również drugą klasę związków pokonujących barierę krew-mózg, która może znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. W  konsekwencji powyższego, Spółka planuje kontynuować projekt CT-02, a niewielkie wartościowo wydatki niezbędne do jego komercjalizacji zostaną sfinansowane ze środków własnych. Spółka spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach otrzyma wyniki badania in vivo potwierdzające prawidłowość koncepcji, co jest kluczowym czynnikiem niezbędnym do rozpoczęcia komercjalizacji. Po uzyskaniu ww. wyników badań, Spółka nie planuje ponoszenia dalszych istotnych wydatków w związku z tym projektem, w tym podczas trwania rozmów dotyczących jego komercjalizacji.

Pozostałe projekty realizowane przez Spółkę i finansowane przez NCBiR podlegają bieżącej ocenie dokonywanej przez NCBR i Spółka nie ma wiedzy, żeby istniały jakiekolwiek zastrzeżenia co do kwestionowania postępów prac w pozostałych projektach. 

Spółka będzie informować o dalszych kwestiach związanych z projektem CT-02 oraz przedmiotem niniejszego raportu zgodnie z wymogami prawa.