Investor Relations Captor Therapeutics ®

Aktualizacja informacji o rozwiązanej umowie o dofinansowanie zawartej z NCBiR dotyczącej projektu CT-02

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący: 24/2023

Data sporządzenia: 20 czerwca 2023 r.

Temat: Aktualizacja informacji o rozwiązanej umowie o dofinansowanie zawartej z NCBiR dotyczącej projektu CT-02

Podstawa prawna: Art. 17(1) MAR – informacja poufna

W nawiązaniu do raportu bieżącego 21/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. („Raport bieżący”), Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) pismo („Pismo”) w którym Spółka wskazuje, iż rozważa podjęcie próby uchylenia w całości skutków oświadczenia o rozwiązaniu przez NBCiR umowy POIR.01.01.01-00-0741/19 z 1 czerwca 2020 r. („Umowa”) jak i podważenie podstaw prawnych żądania zwrotu całego otrzymanego dofinansowania.

W Piśmie Spółka wskazała, w szczególności, na odmienną od NCBiR merytoryczną ocenę przebiegu projektu oraz brak uzasadnienia zastosowania wskazanych przez NCBiR podstaw rozwiązania Umowy, jak również wskazała, iż żądanie zwrotu całości otrzymanego dofinansowania jest nadmiarowe i pozbawione uzasadnienia. Spółka zadeklarowała chęć niezwłocznego przystąpienia do rozmów z NCBiR w celu polubownego rozwiązania tego sporu.

W związku ze złożeniem Pisma, Spółka informuje, iż dotychczas nie dokonała zwrotu środków, do których Spółkę wezwał NCBiR w oświadczeniu o rozwiązaniu Umowy.

Pozostałe projekty realizowane przez Spółkę i finansowane przez NCBiR podlegają bieżącej ocenie dokonywanej przez NCBiR i Spółka nie ma wiedzy, żeby istniały jakiekolwiek zastrzeżenia do kwestionowania postępów prac w pozostałych projektach. 

Spółka będzie informować o dalszych kwestiach związanych z projektem CT-02 oraz przedmiotem niniejszego raportu zgodnie z wymogami prawa.