Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zawarcie umowy z Agencją Badań Medycznych na realizację i dofinansowanie projektu w zakresie opracowanie doustnego kandydata na lek typu klej molekularny w terapii raka jelita grubego

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący: 28/2023

Data sporządzenia: 17 lipca 2023 r.

Temat: Zawarcie umowy z Agencją Badań Medycznych na realizację i dofinansowanie projektu w zakresie opracowanie doustnego kandydata na lek typu klej molekularny w terapii raka jelita grubego

Podstawa prawna: Art. 17(1) MAR – informacja poufna

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r., w którym Spółka informowała o zakwalifikowaniu projektu Spółki do dofinansowania przez Agencję Badań Medycznych („ABM”), informuje, że w dniu 17 lipca 2023 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a ABM na realizację oraz dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka”(„Projekt”, „Umowa”).

Całkowity koszt Projektu wynosi 74 285 992,10 PLN. Na warunkach określonych w Umowie, ABM przyznała Spółce dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w kwocie nie przekraczającej 52  206  266,76 PLN, co stanowi 70,28% całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach.

Planowany okres realizacji całego Projektu jest przewidziany do końca grudnia 2028 r. Na podstawie Umowy, Spółka, pod rygorem zwrotu dofinansowania, będzie zobowiązana w szczególności do komercjalizacji Projektu na zasadach określonych w Umowie w terminie 3 lat od zakończenia Projektu. Przez komercjalizację strony Umowy rozumieją m.in. kontynuację badań klinicznych w ramach działalności gospodarczej Spółki, ale także udzielenie licencji czy sprzedaż praw do Projektu. Bieg terminu na komercjalizację ulega zawieszeniu w przypadkach określonych w Umowie. Dodatkowo, ABM przysługuje prawo wykupu licencji do Projektu, niewyłącznej ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po cenach rynkowych. Prawo to może zostać zrealizowane po cenie rynkowej w terminie 6 miesięcy od zakończenia Projektu.

ABM przysługuje również prawo do wstrzymania dofinansowania oraz rozwiązania Umowy w szczególności w sytuacji wydatkowania przez Spółkę środków niezgodnie z postanowieniami Umowy lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji Projektu. Umowa zawiera również inne standardowe postanowienia zwyczajowo stosowane w umowach dotyczących dofinansowania ze środków publicznych.

Celem projektu jest opracowanie doustnego kandydata na lek wykorzystywanego w terapii antynowotworowej do leczenia pacjentów z nowotworem jelita grubego, a w dalszej perspektywie, także innych typów nowotworów. Proponowany małocząsteczkowy lek indukować będzie degradację białka negatywnie regulującego aktywność komórek T układu immunologicznego, pobudzając te komórki do aktywacji i infiltracji guzów nowotworowych, skutkując tym samym pożądaną odpowiedzią terapeutyczną.