Investor Relations Captor Therapeutics ®

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 40/2023

Data sporządzenia: 20 września 2023 r.

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacja bieżąca.

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 19 września 2023 r. właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zarejestrował zmianę statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie emisji 25.271 akcji zwykłych na okaziciela serii O, w granicach kapitału docelowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości (o powzięciu której Spółka informowała 25 lipca 2023 r. w raporcie bieżącym nr 29/2023). Akcje zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 424.571,20 złotych i dzieli się na 4.245.712 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 5.393.105 głosów.

Kapitał zakładowy Spółki składa się z następujących akcji:

 1. 799.750 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcje daje prawo 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
 2. 1.757.075 akcji na okaziciela zwykłych serii B;
 3. 82.449 akcji na okaziciela zwykłych serii C;
 4. 97.051 akcji na okaziciela zwykłych serii D;
 5. 347.643 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E (każda akcje daje prawo 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);
 6. 26.925 akcji na okaziciela zwykłych serii F;
 7. 871.500 akcji na okaziciela zwykłych serii G;
 8. 52.354 akcji na okaziciela zwykłych serii H;
 9. 9.082 akcji na okaziciela zwykłych serii I;
 10. 84.143 akcji na okaziciela zwykłych serii J;
 11. 30.738 akcji na okaziciela zwykłych serii K;
 12. 9.420 akcji na okaziciela zwykłych serii L;
 13. 41.019 akcji na okaziciela zwykłych serii M;
 14. 11.292 akcji na okaziciela zwykłych serii N;
 15. 25.271 akcji na okaziciela zwykłych serii O.

W ramach kapitału docelowego Spółki Zarząd Spółki może wyemitować jeszcze 110 422 akcji na potrzeby realizacji programu motywacyjnego (§ 6a statutu Spółki) oraz 1.222.467 na potrzeby tzw. kapitału inwestycyjnego (§ 6b statutu Spółki).

Zarejestrowana zmiana statutu Spółki polega na przyjęciu nowego brzmienia § 6 ust. 1 statutu Spółki, w następującej treści:

㤠6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 424.571,20 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 20/100) i dzieli się na 4.245.712 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

 1. 799.750 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
 2. 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii B;
 3. 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych serii C;
 4. 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zwykłych serii D;
 5. 347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E;
 6. 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii F;
 7. 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela zwykłych serii G;
 8. 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela zwykłych serii H;
 9. 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii I;
 10. 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela zwykłych serii J;
 11. 30.738 (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii K;
 12. 9.420 (dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji na okaziciela zwykłych serii L;
 13. 41.019 (czterdzieści jeden tysięcy dziewiętnaście) akcji na okaziciela zwykłych serii M;
 14. 11.292 (jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii N; oraz
 15. 25.271 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zwykłych serii O.”

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.)