Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii P oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 43/2023

Data sporządzenia: 22 września 2023 r.

Temat: Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii P oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Captor Therapuetics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do: (i) raportu bieżącego nr 41/2023 z dnia 21 września 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 42 z dnia 21 września 2023 r., informuje, że w dniu 22 września 2023 roku został zakończony, prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A., Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy sp. k. oraz Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział- Biuro Maklerskie w Warszawie („Firmy Inwestycyjne”), proces budowania księgi popytu na nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki („Akcje Serii P”) emitowanych na podstawie uchwały zarządu nr 2 z dnia 21 września 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii P, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki.

W związku z powyższym, w dniu 22 września 2023 r., po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu oraz rekomendacji Firm Inwestycyjnych, Zarząd Spółki ustalił ostateczną cenę emisyjną Akcji Serii P na 100 zł (sto złotych) za jedną Akcję Serii P oraz zdecydował złożyć inwestorom oferty objęcia Akcji Serii P po ustalonej cenie emisyjnej w stosunku do wszystkich 400.000 (czterystu tysięcy) Akcji Serii P. Jednocześnie, Spółka oraz Firmy Inwestycyjne zawarły aneks cenowy do umowy o plasowanie akcji potwierdzający powyższe ustalenia oraz ustalający wstępną alokację Akcji Serii P.

DODATKOWA INFORMACJA

Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE MAR, w związku z tym, że Spółka uznała informację o rozpoczęciu Procesu Budowania Przyspieszonej Księgi Popytu na Akcje Serii P jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii P i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Oferty Akcji Serii P, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii P.