Investor Relations Captor Therapeutics ®

Podsumowanie subskrypcji akcji serii P

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 45/2023

Data sporządzenia: 11 października 2023 r.

Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji serii P

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje o zakończeniu subskrypcji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki („Akcje”), emitowanych w ramach procesu budowania księgi popytu rozpoczętego 21 września 2023 r.

Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 września 2023 r. (data podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji Akcji)

Data zakończenia subskrypcji: 29 września 2023 r. (data zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji).

 1. Data przydziału Akcji.

Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeks spółek handlowych. Datą zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji było 29 września 2023 r.

 1. Liczba Akcji objętych subskrypcją. 

Subskrypcja objęła 400.000 Akcji.

 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Akcji była mniejsza od Akcji, na które złożono zapisy.

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji, zawarły takie umowy ze Spółką.

 1. Liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 400.000 Akcji.

 1. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Nie dotyczy.

 1. Cena po jakiej Akcje były obejmowane.

Akcje były obejmowane po 100,00 zł (sto złotych 00/100) każda.

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.

Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 58 podmiotami.

 1. Liczbie osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji poszczególnych transzach.

Nie dokonano przydziału Akcji. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 58 podmiotami.

 1. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Nie dotyczy, Spółka nie zawarła umowy o subemisje.

 1. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby i ceny emisyjnej.

40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych 00/100).

 1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty Akcji do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji.

 1. Średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji.

 1. Sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności, w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne.

Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi (przez zapłatę środków pieniężnych na odpowiedni rachunek bankowy).