Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 50/2023

Data sporządzenia: 24 październik 2023 r.

Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie, od TFI Allianz Polska S.A. („Towarzystwo”), działającej w imieniu i na rzecz funduszy:

  1. Allianz Duo FIO,
  2. Allianz FIO,
  3. Allianz Inwestycje SFIO,
  4. Allianz Plan Emerytalny SFIO,
  5. Allianz SFIO PPK,
  6. Bezpieczna Jesień SFIO,

(dalej łącznie „Fundusze”, „Akcjonariusz”), o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku zarejestrowania emisji serii P akcji Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 49/2023 z 23 października 2023 r., zmianie uległ łączny poziom zaangażowania Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Fundusze posiadają obecnie łącznie 343.483 akcje Spółki, stanowiące 7,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 343.483 głosów, co stanowi 5,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.