Investor Relations Captor Therapeutics ®

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii N, O i P

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 54/2023                                    

Data sporządzenia: 6 listopada 2023                                                                                                              

Temat: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii N, O i P

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu  ("Spółka"), informuje, że w dniu 6 listopada 2023 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w dniu 2 listopada 2023 r. komunikatu w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 436.563 akcji zwykłych na okaziciela serii N, O i P Spółki ("Akcje"). Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLCPTRT00014.

Datą rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 6 listopada 2023 r.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim