Investor Relations Captor Therapeutics ®

Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 58/2023

Data sporządzenia: 07.12.2023 r.

Temat: Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że dzisiaj, 07 grudnia 2023 r. otrzymał od Michała Walczaka, akcjonariusza Spółki uprawnionego z 955.128 akcji Spółki, reprezentujących 20,55% kapitału zakładowego Spółki, żądanie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

W żądaniu wskazano następujący proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego Spółki opartego na akcjach Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Otrzymane żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.