Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 60/2023

Data sporządzenia: 12.12.2023 r.

Temat: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacja bieżąca.

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z planowanym na 4 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, otrzymał od akcjonariusza Spółki - Pana Michała Walczaka projekt uchwały dotyczący powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Charlesa Kunscha (Charles Kunsch).

Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości projekt stosownej uchwały oraz życiorys zawodowy ww. kandydata.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.