Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 9/2021


Data sporządzenia: 28 maja 2021 r.


Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że otrzymał od Michała Walczaka zawiadomienie o zmniejszeniu jego udziału do 27,61% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.