Investor Relations Captor Therapeutics ®

Powołanie członka Zarządu Spółki i powierzenie mu funkcji Dyrektora Finansowego

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 19/2021

Data sporządzenia: 29 czerwca 2021 r.

Temat: Powołanie członka Zarządu Spółki i powierzenie mu funkcji Dyrektora Finansowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 29 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki pana Radosława Krawczyka oraz powierzyła mu funkcję Dyrektora Finansowego Spółki.

Powołanie jest skuteczne od 29 czerwca 2021 r.

Pan Radosław Krawczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową oraz transakcjami M&A. Od 2013 nieprzerwanie związany ze spółkami notowanymi na GPW w Warszawie, gdzie w ramach swoich obowiązków odpowiadał za relacje inwestorskie oraz kontakty z analitykami i inwestorami.  Do 2017 roku był związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu w spółkach zależnych Grupy w Polsce i w Niemczech. W latach 2017-2020 związany był z grupą OT Logistics, w tym pełnił rolę Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz był odpowiedzialny za sprawy finansowe całej grupy i proces restrukturyzacji grupy. Pan Radosław Krawczyk posiada również wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

Pan Radosław Krawczyk nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Pan Radosław Krawczyk nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Radosław Krawczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.