Investor Relations Captor Therapeutics ®

Wybór firmy audytorskiej (przedłużenie umowy o badanie)

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 24/2021

Data sporządzenia: 22 lipca 2021 r.

Temat: Wybór firmy audytorskiej (przedłużenie umowy o badanie)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że 22 lipca 2021 r. powziął wiadomość o podjęciu w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie przedłużenia umowy o badanie sprawozdań finansowych i wyboru Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000086577, na firmę audytorską do przeprowadzenia:

  1. badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 oraz 2022; oraz
  2. przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2021 oraz 2022 roku.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Spółki, wyrażoną w formie uchwały Komitetu z 20 lipca 2021 r.

Spółka korzystała z usług Mazars m.in. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2020 r. oraz historycznych informacji finansowych Spółki zamieszczonych w prospekcie Spółki zatwierdzonym 22 marca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.