Investor Relations Captor Therapeutics ®

Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-03 oraz informacja o celu molekularnym tego projektu

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący:  27/2021

Data publikacji: 28 Września 2021

Temat: Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-03 oraz informacja o celu molekularnym tego projektu

Podstawa prawna: Art. 17(1) MAR – informacja poufna

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o postępach w pracach badawczo-rozwojowych w projekcie CT-03 (Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych) oraz ujawnia cel molekularny tego projektu.

Przeprowadzona przez Spółkę analiza uzyskanych wyników wykazuje, że związki małocząsteczkowe rozwijane w ramach projektu CT-03 skutecznie degradują białko MCL-1 (ang. Induced Myeloid Leukaemia Cell Differentiation Protein), będące celem molekularnym tego projektu. Aktywność degradacyjna wymienionych związków została wykazana w szerokim zakresie modeli nowotworowych.

Wyniki przeprowadzonych przez Spółkę badań w ramach projektu CT-03 demonstrują pożądaną aktywność w postaci:

  • indukcji apoptozy (programowanej śmierci komórki) in vitro w liniach komórkowych  nowotworów układu krwionośnego oraz guzów litych,
  • silnego efektu farmakodynamicznego, tj. degradację in vivo białka MCL-1 w mysim modelu ostrej białaczki szpikowej (linia MV4-11), oraz
  • silnej indukcji apoptozy in vivo w modelu MV4-11 (jako następstwo degradacji białka MCL-1).

Białko MCL-1 stanowiące cel molekularny projektu CT-03, należy do rodziny białek Bcl-2. W skład tej rodziny wchodzą białka proapoptotyczne oraz antyapoptotyczne, których równowaga kieruje przeżywalnością i śmiercią komórki poprzez tworzenie złożonej sieci oddziaływań białko - białko. MCL-1 jest głównym czynnikiem wpływającym na przeżywanie wielu nowotworów, a także jego zwiększony poziom w komórce prowadzi do rozwoju oporności raka w tym oporności na inhibitory białka BCL2. Z tego powodu celowana degradacja białka MCL-1 jest niezwykle atrakcyjnym podejściem leczenia różnych nowotworów. Pomimo intensywnych wysiłków środowiska biofarmaceutycznego do tej pory nie udało się opracować żadnego leku celującego w MCL-1.

Spółka przedstawi dalsze informacje uszczegóławiające podane powyżej wyniki i  potwierdzające wysoką aktywność degraderów białka MCL-1 podczas konferencji biomedycznej Targeted Protein Degradation Summit zaplanowanej na 28 października 2021 r.

Spółka będzie informować o dalszych postępach w projekcie CT-03 zgodnie z wymogami prawnymi.