Investor Relations Captor Therapeutics ®

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 29/2021

Data sporządzenia: 14 października 2021 r.

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że w dniu 14 października 2021 r. powziął informację za pomocą elektronicznego systemu informacji Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji dnia 13 października 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

Zmiany w Statucie nastąpiły na podstawie Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której to Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 20/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Niniejsze zmiany dotyczyły uchylenia całości dotychczasowego Statutu i przyjęcia jego nowej treści. Aktualny Statut Spółki, wprowadzony na mocy powołanej uchwały, stanowi załącznik do niniejszego Raportu Bieżącego.