Investor Relations Captor Therapeutics ®

Przekazanie do NCBiR informacji w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów kwalifikowanych dot. projektów unijnych

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 5/2022

Data sporządzenia: 26 stycznia 2022 r.

Temat: Przekazanie do NCBiR informacji w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów kwalifikowanych dot. projektów unijnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że powziął wiadomość, iż istnieje ryzyko wystąpienia w przeszłości potencjalnych nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Spółkę, w ramach realizacji projektów unijnych, na podstawie umów zawartych przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”, „Projekty”). Powyższe potencjalne nieprawidłowości, o których mowa powyżej, dotyczą historycznej działalności Spółki i nie wpływają na wyniki działalności badawczo – rozwojowej prowadzonej przez Spółkę.

W związku z powzięciem przez Spółkę informacji o postępowaniu prowadzonym przez organy państwowe dotyczącym potencjalnych nieprawidłowości przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektów unijnych, Spółka zleciła zewnętrznym, renomowanym doradcom finansowym i prawnym przeprowadzenie audytu („Audyt”). Spółka w celu prawnej ochrony swoich interesów rozważy ubieganie się o uzyskanie statusu pokrzywdzonego w przedmiotowej sprawie, a jeżeli wyniki zakończonego Audytu potwierdzą zaistnienie nieprawidłowości w realizacji Projektów, Spółka podejmie stosowne kroki w celu dochodzenia swoich praw.

Na obecnym, wstępnym etapie Audytu, nie został jeszcze ustalony dokładny zakres potencjalnych nieprawidłowości. Z dotychczasowych ustaleń Audytu, wynika jednak, że w związku z potencjalnymi nieprawidłowościami nie można wykluczyć zaistnienia ryzyka dotyczącego rozliczenia, pomiędzy Spółką a NCBiR, kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji Projektów. W związku z powyższym, Spółka zgodnie z postanowieniami zawartych umów na realizację Projektów podjęła decyzję o konieczności zawiadomienia NCBiR o powyższym ryzyku nieprawidłowości. Spółka będzie dążyła do wypracowania z NCBiR sposobu postępowania, na wypadek gdyby w wyniku Audytu zostały potwierdzone nieprawidłowości. Zdaniem Zarządu powinno to umożliwić kontynuowanie Projektów i pozwolić na zniwelowanie najdalej idącego ryzyka konieczności zwrotu części otrzymanego przez Spółkę dofinansowania (przy czym na obecnym wstępnym etapie Audytu nie da się tego ryzyka całkowicie wykluczyć).

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Zarząd wskazuje, że potencjalne nieprawidłowości nie są związane z merytorycznym ani jakościowym zakresem realizacji Projektów, a dokonany postęp oraz informacje wskazane w raportach okresowych i raportach bieżących nr 3/2022, 27/2021, w których Spółka informowała o postępach w badaniach badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach Projektów - pozostają aktualne.

O dalszych krokach w tej sprawie, Spółka informować będzie za pośrednictwem odnośnych raportów bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.