Investor Relations Captor Therapeutics ®

Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-03

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 9/2022

Data sporządzenia: 24 luty 2022 r.

Temat: Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-03

Podstawa prawna: Art. 17(1) MAR – informacja poufna

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 28 września 2021 r., informuje o postępie w pracach badawczych w projekcie CT-03, który poświęcony jest rozwojowi leków ukierunkowanych na leczenie kilku rodzajów nowotworów poprzez degradację białka MCL-1. Pierwsze w swojej klasie leki oparte o degradację białka MCL- 1, rozwijane przez Spółkę, mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu szeregu nowotworów hematologicznych, drobnokomórkowego raka płuc (SCLC), niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) oraz potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) - nowotworów o bardzo dużych potrzebach rynku.

W ramach kontynuacji wcześniejszych badań przeprowadzonych w oparciu o jednokrotne podanie związków, o których wynikach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2021 z dnia 28 września 2021 r., niezależny podwykonawca działający na zlecenie Spółki przeprowadził badanie oparte o wielokrotne podanie związku CT-03 oraz monitorowanie objętości guzów. W wyniku badania, „proof-of-concept”, wykazano, że wiodący związek projektu CT-03 wywołuje istotne zmniejszenie guzów wszczepionych u myszy. Wyniki te stanowią kamień milowy w kierunku wyboru kandydata klinicznego. Nowe wyniki pokazują, że degrader MCL-1 stworzony przez Spółką, podawany myszom raz dziennie, wywołuje regresję guza w mysim modelu ostrej białaczki szpikowej MV-4-11. Silny efekt przeciwnowotworowy zaobserwowano przy obu dawkach użytych w badaniu, a więc przy 75 mpk (miligramów na kilogram masy ciała) oraz 150 mpk. W poprzednim badaniu użyto jedynie dawki 150 mpk.

Najnowsze wyniki są w pełni spójnie z wynikami wcześniejszego badania poświęconego farmakologicznym efektom jednokrotnego podania związków CT-03 zwierzętom, które Spółka raportowała w ubiegłym roku. Wyniki obu badań potwierdzają,  że związek wiodący CT-03 powoduje skuteczną degradację białka MCL-1 we wszczepionych zwierzętom komórkom ludzkiego nowotworu, indukuje apoptozę, a w jej wyniku powoduje także zmniejszenie się lub regresję guzów.

Wyniki te potwierdzają także zasadność dalszego rozwijania degraderów CT-03, zmierzających do wyboru kandydata klinicznego i  wprowadzenia go do fazy IND-enabling studies (badanie oraz aplikacja w zakresie nowego leku). Jednocześnie, wyniki te dowodzą zdolności Spółki do odkrywania degraderów bifunkcjonalnych z wykorzystaniem platformy technologicznej OptigradeTM.

Spółka będzie informować o dalszych postępach w projekcie CT-03 zgodnie z wymogami prawnymi.