Investor Relations Captor Therapeutics ®

Informacja o otrzymaniu przez Spółkę wyników Audytu

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 10/2022

Data sporządzenia: 08 kwiecień 2022 r.

Temat: Informacja o otrzymaniu przez Spółkę wyników Audytu

Podstawa prawna: Art. 17(1) MAR – informacja poufna

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. dotyczącego zleconego przez Spółkę zewnętrznym, renomowanym doradcom finansowym i prawnym audytu („Audyt”), informuje, że Spółka otrzymała wyniki Audytu. Zakres Audytu objął rozliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Spółkę w ramach realizacji wszystkich projektów unijnych na podstawie umów zawartych przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („Projekty”, „NCBiR”). Zakres czasowy Audytu objął umowy dotyczące poniesienia kosztów kwalifikowanych przez Spółkę zawarte do 31 grudnia 2021 r.

W wyniku Audytu zostały zidentyfikowane nieprawidłowości skutkujące, w ocenie Spółki, obowiązkiem zwrotu następujących kwot w  odniesieniu do poszczególnych Projektów:

POIR.01.01.01-00-0931/19-00 – kwota 104 889,98 PLN

POIR.01.01.01-00-0741/19-00  – kwota 279 190,33 PLN

POIR.01.01.01-00-0747/16-00 – kwota 1 008 328,40 PLN

POIR.01.02.00-00-0073/18-00  – kwota 557 027,89 PLN

POIR.01.02.00-00-0079/18-00 – kwota 476 541,33 PLN

POIR.01.01.01-00-0956/17-00 – kwota 1 026 946,40 PLN

POIR.01.01.01-00-0740/19-00 – kwota 437 914,08 PLN

Podsumowując, łączna kwota, która, w ocenie Spółki, podlega zwrotowi na rzecz NCBiR wynosi 3 890 838,41 PLN, co stanowi 2,22% łącznej kwoty na jaką Spółka zawarła wszystkie umowy z NCBiR (tj.  175,1 mln zł) oraz 5,4% otrzymanego dotychczas przez Spółkę dofinansowania z NCBiR (tj. 72,5 mln zł na dzień 31 marca 2022 r.). Powyższa kwota zwrotu dodatkowo zostanie powiększona o odsetki, które zostaną naliczone na dzień dokonania zwrotu. Spółka niezwłocznie złoży zawiadomienie do NCBiR w sprawie zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz zwrócić powyższą kwotę do NCBiR. W ocenie Spółki powyższe ustalenie kwot, które Spółka zamierza zwrócić do NCBiR jest ostrożnościowe (konserwatywne) i Spółka nie spodziewa się, aby w wyniku weryfikacji przez NCBiR ta kwota miała podlegać zwiększeniu, lecz nie można wykluczyć odmiennej oceny NCBiR. Spółka zamierza jak najszybciej uzyskać z NCBiR potwierdzenie poprawności i ostateczności rozliczenia nieprawidłowości i  współpracować z NCBiR przy rozliczeniu w pełnym zakresie. Bieżące rozliczanie kosztów dotyczących Projektów jest prowadzone przez NCBiR bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na postęp w pracach badawczo-rozwojowych.

Ponadto, Spółka analizuje obecnie ujęcie księgowe zwrotu który Spółka ma zamiar dokonać i na obecnym etapie przewiduje, iż zostanie zawiązana rezerwa w kwocie, która ma zostać zwrócona do NCBiR stanowiąca koszt wpływający na wynik w 2021 r.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Zarząd wskazuje, że potencjalne nieprawidłowości nie są związane z merytorycznym ani jakościowym zakresem realizacji Projektów, a dokonany postęp w zakresie badań i rozwoju Projektów oraz informacje wskazane w raportach okresowych i raportach bieżących, w których Spółka informowała o postępie pozostają aktualne.

Ponadto, Spółka, na podstawie informacji wynikających z działań podjętych w ramach Audytu, podejmie wszelkie czynności prawne mające na celu odzyskanie kwot, które zostaną zwrócone do NCBiR w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Spółka będzie informować o dalszych istotnych zdarzeniach związanych z przedmiotem niniejszego raportu zgodnie z wymogami prawa.