Investor Relations Captor Therapeutics ®

Dopuszczenie do obrotu akcji oraz praw do akcji

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 3/2021

Data sporządzenia: 15 kwietnia 2021 r.

Temat: Dopuszczenie do obrotu akcji oraz praw do akcji

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 406/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujących papierów wartościowych Spółki:

  1. 1.757.075 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  2. 82.449 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  3. 97.051 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  4. 26.925 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  5. 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji tych akcji;
  6. 52.354 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
  7. 9.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
  8. 84.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J; oraz
  9. 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,

o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.