Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 roku

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 18/2022

Data sporządzenia: 20 maja 2022 r.

Temat: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 26.01.2022 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 roku.

Pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadał na 26 maja 2022 r.

Nowy termin publikacji został ustalony na 30 maja 2022 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian:

  • 22 września 2022 roku - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku;
  • 24 listopada 2022 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.