Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz sprzedaży części akcji serii B w ofercie publicznej

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 4/2021

Data sporządzenia: 15 kwietnia 2021 r.

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz sprzedaży części akcji serii B w ofercie publicznej

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej:

 1. publicznej subskrypcji 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Nowe Akcje”); oraz
 2. publicznej sprzedaży 198.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („Akcje Sprzedawane”)

(Nowe Akcje łącznie z Akcjami Sprzedawanymi są zwane „Akcjami Oferowanymi”) („Oferta”).

Oferującymi Akcje Sprzedawane byli p. Marek Skibiński oraz p. Paweł Holstinghausen Holsten („Oferujący”) (każdy z Oferujących sprzedawał do 99.000 Akcji Sprzedawanych).

Publiczna subskrypcja Nowych Akcji oraz publiczna sprzedaż Akcji Sprzedawanych była dokonywana w związku z dopuszczeniem niektórych papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

W dniach 23 marca 2021 r. – 30 marca 2021 r. (do 17:00) przyjmowane były zapisy od inwestorów indywidualnych.

W dniach 23 marca 2021 r. – 30 marca 2021 r. prowadzony był proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

W dniach 31 marca 2021 r. – 6 kwietnia 2021 r. przyjmowane były zapisy od inwestorów instytucjonalnych.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. przyjmowane były zapisy inwestorów zastępczych.

 1. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji Oferowanych miał miejsce w dniu 8 kwietnia 2021 r.

 1. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem publicznej subskrypcji było 871.500 Nowych Akcji.

Przedmiotem publicznej sprzedaży było 198.000 Akcji Sprzedawanych.

 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Akcje Oferowane oferowane były w dwóch transzach:

 1. inwestorów indywidualnych; oraz
 2. inwestorów instytucjonalnych.

Inwestorzy w transzy inwestorów indywidualnych mieli możliwość złożenia zapisów wyłącznie na Nowe Akcje.

Inwestorzy w transzy inwestorów instytucjonalnych mieli możliwość złożenia zapisów na Nowe Akcje oraz Akcje Sprzedawane.

Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Nowe Akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 91,712%.

 1. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach publicznej subskrypcji Nowych Akcji:

 1. inwestorzy indywidualni złożyli zapisy łącznie na 1.327.251 Nowych Akcji; oraz
 2. inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 761.500 Nowych Akcji.

Łączna liczba zapisów na Nowe Akcje we wszystkich transzach inwestorów wyniosła 2.088.751.

W ramach publicznej sprzedaży Akcji Sprzedawanych inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 198.000 Akcji Sprzedawanych. Inwestorzy indywidualni nie składali zapisów na Akcje Sprzedawane.

 1. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej publicznej subskrypcji Nowych Akcji:

 1. inwestorom indywidualnym przydzielono 110.000 Nowych Akcji; oraz
 2. inwestorom instytucjonalnym przydzielono 761.500 Nowych Akcji.

Łączna liczba Nowych Akcji przydzielonych we wszystkich transzach inwestorów wyniosła 871.500.

W ramach przeprowadzonej publicznej sprzedaży Akcji Sprzedawanych inwestorom instytucjonalnym przydzielono 198.000 Akcji Sprzedawanych.

 1. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Nowe Akcje były obejmowane oraz Akcje Sprzedawane były sprzedawane (nabywane) po cenie 172,00 PLN za jedną akcję.

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W transzy inwestorów indywidualnych zapisy na Nowe Akcje złożyło 1.652 inwestorów.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zapisy na Akcje Sprzedawane złożyło 128 inwestorów, a na Nowe Akcje 225 inwestorów.

 1. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W transzy inwestorów indywidualnych przydzielono Nowe Akcje 1.652 inwestorom.

W transzy inwestorów instytucjonalnych Akcje Sprzedawane przydzielono 128 inwestorom, a Nowe Akcje przydzielono 225 inwestorom.

 1. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Nowych Akcji i sprzedaż Akcji Sprzedawanych nie były przedmiotem subemisji.

 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Nowych Akcji rozumiana jako iloczyn liczby Nowych Akcji objętych Ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 149.898.000,00 PLN.

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Sprzedawanych rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych objętych ofertą i ceny sprzedaży wyniosła 34.056.000,00 PLN.

 1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

 1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży, przypadającego na jedną Akcję Oferowaną, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

 1. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Oferowane zostały objęte lub nabyte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.