Investor Relations Captor Therapeutics ®

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 21/2022

Data sporządzenia: 10 czerwiec 2022 r.

Temat: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. otrzymał zgłoszenie od akcjonariusza Spółki: Pana Pawła Holstinghausen Holsten, następujących kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki:

  1. Pana Pawła Holstinghausen Holsten;
  2. Pana Roberta Florczykowskiego;
  3. Pana Florenta Gros;
  4. Pana Krzysztofa Samotij;
  5. Pana Macieja Wróblewskiego.

Kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) spełniają następujący kandydaci:

  1. Pan Robert Florczykowski;
  2. Pan Florent Gros;
  3. Pan Krzysztof Samotij.

Jednocześnie, Zarząd Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe wyżej wymienionych kandydatów oraz treść złożonych przez nich oświadczeń i zgód na kandydowanie, jak również treść zawiadomienia od akcjonariusza wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.