Investor Relations Captor Therapeutics ®

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii K

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 23/2022

Data sporządzenia: 28 czerwiec 2022 r.

Temat: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii  K

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), powziął informację o Oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") nr 568/2022 w sprawie zawarcia na wniosek Spółki umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i kodzie ISIN PLCPTRT00014.

Rejestracja akcji jest warunkowa i nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w  dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim