Investor Relations Captor Therapeutics ®

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K

ikonka kalendarza Data publikacji: ikonka kalendarza Czas publikacji:

Raport bieżący nr 24/2022

Data sporządzenia: 29 czerwiec 2022 r.

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 651/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 lipca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 lipca 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ISIN PLCPTRT00014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 i 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim