Captor Therapeutics ®

Aktualności

Sukces pierwszej oferty publicznej Captor Therapeutics S.A.

09.04.2021

Wrocław, 8 kwietnia 2021 r. – Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem celowanej degradacji białek, zamknęła z sukcesem pierwszą ofertę publiczną, plasując wszystkie oferowane akcje po maksymalnej cenie. Oferta publiczna Spółki obejmowała 871.500 nowo emitowanych akcji oraz – ze względu na znaczny popyt wśród inwestorów – sprzedaż 198.000 akcji istniejących. Spółka oraz akcjonariusze sprzedający dokonali przydziału łącznie 1.069.500 akcji, a wartość oferty wyniosła ok. 184 mln PLN. Inwestorzy instytucjonalni nabyli 959.500 akcji, natomiast inwestorom indywidualnym przydzielono 110.000 akcji.

Na akcje Spółki zapisało się blisko 1,8 tysiąca inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na ponad 228 mln PLN. Duże zainteresowanie akcjami Spółki ze strony inwestorów indywidualnych przełożyło się na redukcję w transzy detalicznej na poziomie 91,7%.

Pierwsza oferta publiczna Captor Therapeutics jest pierwszym europejskim IPO spółki specjalizującej się w odkrywaniu leków z wykorzystaniem celowanej degradacji białek (TPD).

 • Spółka uplasowała wszystkie akcje oferowane po cenie maksymalnej 172 PLN
 • Z emisji Spółka pozyska ok. 150 mln PLN (ok. 38 mln USD) na finansowanie rozwoju pipeline projektów badawczych oraz platformy celowanej degradacji białek
 • Popyt wśród inwestorów instytucjonalnych kilkukrotnie przekroczył wartość oferty
 • Duże zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych przełożyło się na redukcję zapisów w transzy detalicznej o 91,7%
 • Debiut Captor Therapeutics na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na drugą połowę kwietnia 2021 r.

„Spektakularny sukces oferty publicznej potwierdza, że nasza Spółka i jej perspektywy zostały bardzo pozytywnie ocenione przez polskich i międzynarodowych inwestorów. Fakt, iż IPO Captora stanowi największą w historii GPW ofertę publiczną w sektorze biotechnologicznym, a jednocześnie pierwszą w Europie publiczną ofertę spółki wykorzystującej technologię TPD świadczy z jednej strony o znaczącym postępie jaki się dokonuje w polskim sektorze biotechnologicznym, a z drugiej strony o coraz większej dojrzałości rynku kapitałowego w Polsce. Oznacza to również kolejny etap naszego rozwoju – jako spółka publiczna podejmujemy się wielu nowych obowiązków, ale zyskujemy też dodatkowe narzędzia, dzięki którym Captor mocniej wkroczy na międzynarodową arenę rozwoju leków TPD. W imieniu Zarządu Spółki pragnę podziękować wszystkim spośród 84 kolegów i koleżanek w Captorze za ich niezawodną pracę, która doprowadziła do osiągnięcia tak wielkiego sukcesu i nadejścia tego ważnego momentu w historii Spółki” powiedział dr Tom Shepherd, CEO i Prezes Zarządu Captor Therapeutics S.A.

Środki pozyskane przez Spółkę w ofercie publicznej, w wysokości ok. 150 mln PLN (ok. 38 mln USD), zostaną przeznaczone w szczególności na następujące cele:

 • Dalszy rozwój naszego pipeline innowacyjnych leków w fazie przedklinicznej i rozpoczęcie wstępnej fazy klinicznej dla najbardziej zaawansowanych projektów.
 • Zawarcie budujących wartość umów z kolejnymi partnerami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, obok naszej dotychczasowej współpracy z Sosei Heptares.
 • Ulepszenie i rozbudowanie potencjału naszych nowoczesnych laboratoriów TPD we Wrocławiu.
 • Wzmocnienie aktywności biznesowej w Allschwil (Szwajcaria), a co za tym idzie coraz silniejsze strategiczne pozycjonowanie się Spółki w branży biotechnologicznej.
 • Poszerzenie naszego międzynarodowego zespołu naukowo-biznesowego o kluczowych nowych pracowników niezbędnych do sprostania stojącym przed Spółką nowym wyzwaniom rozwojowym i klinicznym.
 • Dalszy dynamiczny rozwój rosnącego portfolio własności intelektualnej.

Dr Michal Walczak, Współzałożyciel, Członek Zarządu i Chief Scientific Officer komentuje: „Gdy zakładaliśmy Captor Therapeutics, mieliśmy nowatorskie pomysły na zbudowanie wyjątkowej firmy biotechnologicznej zajmującej się celowaną degradacją białek, która stanie się międzynarodowym graczem w branży odkrywania i rozwoju nowych leków. Po latach ciężkiej pracy, dzięki prywatnym inwestorom-wizjonerom i niezwykłemu zaangażowaniu naszego zespołu, dziś widać, w jaki sposób solidne pomysły można przełożyć na rzeczywistość o dużym potencjale – spółkę z szerokim pipeline programów rozwoju innowacyjnych leków i zróżnicowaną platformą TPD pozwalającą na odkrywanie wielu nowych kandydatów na leki”.

Informacje o firmie Captor Therapeutics

Captor Therapeutics S.A. to szybko rozwijająca się europejska spółka biofarmaceutyczna prowadząca główną działalność we Wrocławiu. Spółka działa w nowoczesnych laboratoriach we Wrocławskim Parku Technologicznym. Captor jest również obecna w Szwajcarskim Parku Innowacji w Allschwil pod Bazyleą, dzięki swojej spółce zależnej Captor Therapeutics GmbH.

Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki na choroby o wysokim stopniu niezaspokojonych potrzeb medycznych z wykorzystaniem celowanej degradacji białek, TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, w przypadku których klasyczne leki nie są skuteczne, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnego leczenia. Captor prowadzi między innymi pięć projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie kandydatów na leki, które stosowane będą w terapii niedostatecznie leczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

W ostatnim okresie Captor nawiązał nową współpracę dotycząca badań i rozwoju z japońską spółką Sosei Heptares, łącząc własną platformę TPD ze specjalistyczną wiedzą i technologią Sosei Heptares w zakresie konkretnej rodziny receptorów leków, określanych jako GPCR.

Technologia TPD stanowi przełomową transformację ze względu na swój potencjał w zakresie celowania w dowolne białko, także w białka uznawane za niemożliwe do celowania terapeutycznego (ang. Undruggable Proteome). Captor Therapeutics jest europejskim liderem technologii TPD.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych na etapie przedklinicznym (w tym cztery znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego).

Doradcami Spółki w procesie IPO byli: Trigon Dom Maklerski S.A. w charakterze globalnego koordynatora oraz współprowadzącego Księgę Popytu, Biuro Maklerskie PKO Bank Polski S.A. w charakterze współprowadzącego Księgę Popytu, MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. jako doradca prawny oraz cc group – relacje inwestorskie oraz komunikacja finansowa.

 

Więcej informacji o Captor Therapeutics można znaleźć na stronie: http://www.captortherapeutics.pl

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

 

Dodatkowych informacji udziela:

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067, e-mail: michal.wierzchowski67@ccgroup.pl

 

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski.

Powyższy komunikat ma wyłącznie charakter reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu(„Spółka”). Niniejszy komunikat dotyczy: (i) oferty publicznej na terenie Polski akcji („Akcje Oferowane”) Spółki („Oferta”) oraz (ii) ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki, w tym Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”).

W dniu 22 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji) dostępny jest na stronie internetowej Spółki (http://www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, (http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (http://www.bm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/captor-therapeutics-sa-prospekt-emisyjny/). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie. Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Oferty powinny zostać dokonane wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie.

Zatwierdzając Prospekt Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem papierów wartościowych Spółki.

Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, a także informacją o ostatecznej cenie akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Oferty, jak również, ewentualnie, o ostatecznej liczbie i kategorii akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po ich sporządzeniu i publikacji).

Informacje zawarte w materiale są aktualne na dzień ich publikacji i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału. Niniejsze materiały i informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Oferta będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii oraz Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii.

Share: