• Home
  • Aktualności
  • Firma Captor Therapeutics opublikowała raport finansowy za I-III kwartał 2023 r.

Captor Therapeutics ®

Aktualności

Firma Captor Therapeutics opublikowała raport finansowy za I-III kwartał 2023 r.

14.12.2023

Captor Therapeutics, firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych na celowanej degradacji białek (Targeted Protein Degradation, TPD), opublikowała raport finansowy za I-III kwartał 2023 r. W analizowanym okresie spółka wykazała znaczący progres w realizacji zamierzeń strategicznych, osiągając poniższe cele:

  • Podpisanie umowy z Agencją Badań Medycznych (ABM) na dofinansowanie kwotą 52,2 mln zł projektu, którego celem jest opracowanie selektywnego i skutecznego degradera nowego celu molekularnego, jako nowej formy immunoterapii raka jelita grubego (CRC). Całkowity koszt projektu wynosi 74,3 mln zł.
  • Rozszerzenie zakresu współpracy z Wedbush Securities Inc. z siedzibą w USA, który został wyłącznym, strategicznym doradcą finansowym firmy z wyłączeniem transakcji licencyjnych obejmujących obszar Chin. W możliwych transakcjach licencyjnych z podmiotami z tzw. obszaru „Greater China” spółce będzie doradzać MSQ Ventures.
  • Pozyskanie 40 mln zł kapitału z emisji akcji na realizację celów przedstawionych w strategii na lata 2023-25. Zgłoszony przez inwestorów popyt istotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji.

 

Ponadto, po okresie sprawozdawczym nastąpiło:

  • Rozpoczęcie współpracy z ICON, światowym liderem w dziedzinie dostarczania nowatorskich rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej i CRO (Clinical Research Organization), celem przygotowania i przeprowadzenia pierwszej fazy badań klinicznych nowego, innowacyjnego leku przeciwnowotworowego w ramach projektu CT-01.
  • Złożenie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wniosków o tzw. fazowanie dla projektów CT-01 oraz CT-03, które w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia dają możliwość sfinansowania niezakończonej fazy badawczej w kolejnym cyklu finansowania z perspektywą uzyskania przez spółkę łącznie 11,7 mln zł dodatkowego wsparcia i przedłużenia realizacji projektów do 2026 r.

- Ostatnie miesiące pokazują naszą skuteczność w zakresie realizacji celów biznesowych, jak i zdolność adaptacji do wymagających warunków rynkowych. Pomimo trudnego otoczenia pozyskaliśmy z emisji akcji 40 mln zł, stabilizując naszą pozycję gotówkową w średnim terminie. Jednocześnie, dzięki rozszerzeniu zakresu umowy z Wedbush i rozpoczęciu działań z MSQ Ventures, a także powiększeniu zespołu ds. rozwoju biznesu, zyskaliśmy nowe możliwości zarówno w zakresie realizacji celów strategicznych, jak i o znaczeniu projektowym. Ponadto, w związku z grantem w kwocie 52,2 mln zł otrzymanym od ABM do naszego pipeline’u dołączył kolejny projekt. Milowym krokiem w ramach projektu CT-01 było podpisanie umowy z partnerem CRO - firmą ICON, co istotnie zbliżyło nas do rozpoczęcia badań klinicznych- komentuje dr Tom Shepherd, prezes zarządu Captor Therapeutics.

 

CT-01: coraz bliżej fazy klinicznej

 

Captor Therapeuitics wybrał firmę ICON jako globalnego partnera w zarządzaniu badaniem klinicznym CT-01, co pozwoli przyśpieszyć współpracę z ośrodkami klinicznymi. ICON jest jedną z wiodących światowych organizacji prowadzących badania kliniczne (CRO). Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie realizacji badań klinicznych w różnych fazach, w tym w onkologii.

- Aktualnie, we współpracy z renomowanym partnerem – firmą ICON, koncentrujemy się na przygotowaniu pierwszej fazy badań klinicznych w ramach projektu CT-01. Jest to bardzo istotny etap całego procesu, dlatego do wyboru pacjentów podchodzimy z największą starannością oraz zgodnie ze wszystkimi procedurami. Mimo wysokiego poziomu skomplikowania przedsięwzięcia dążymy do możliwie szybkiego rozpoczęcia badań klinicznych i zakładamy, że wejście do kliniki nastąpi w I kwartale 2024 r. Faza kliniczna to bardzo złożony proces i trudno dokładnie określić, jak będzie się rozwijał, ale spodziewamy się, że pierwsze odczyty od pacjentów uzyskamy w I kwartale 2025 r. dodaje dr Michał Walczak, członek zarządu, dyrektor naukowy Captor Therapeutics.

 

Pozyskanie środków grantowych na rozwój projektów

W listopadzie 2023 r. spółka złożyła do NCBiR wnioski o fazowanie projektów CT-01 oraz CT-03, które zgodnie z obecnymi umowami o dofinansowanie powinny się zakończyć do końca 2023 r.

- Przeprowadziliśmy dogłębną analizę realizowanych projektów w kontekście możliwości uzyskania wsparcia grantowego z NCBiR w kolejnych okresach. W efekcie złożyliśmy do NCBiR wnioski o tzw. fazowanie dla projektów CT-01 oraz CT-03 i możliwość finansowania niezakończonej fazy badań w kolejnym cyklu. Łączna kwota możliwego dofinansowania dla obu projektów wynosi 11,7 mln zł. Równocześnie zyskalibyśmy możliwość przedłużenia projektów do 2026 r. Czekamy z niecierpliwością na to rozstrzygnięcie, które pozwoliłoby jeszcze bardziej wzmocnić nasz cash flow w kolejnych dwóch latach - podsumowuje Radosław Krawczyk, członek zarządu ds. finansowych Captor Therapeutics.

Dotychczas spółka podpisała z NCBiR i ABM umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 227 mln zł, co umożliwiło jej konsekwentne osiąganie kolejnych kamieni milowych w ramach kluczowych projektów oraz rozwój nowych leków.

Na koniec września 2023 r. firma dysponowała środkami pieniężnymi oraz ulokowanymi
w obligacjach krótkoterminowych o łącznej wartości 54,7 mln zł. Pomimo zwiększonych wydatków na rozwój oraz w związku z pozyskaniem dodatkowych 40 mln zł sytuacja finansowa Captor Therapeutics jest bardzo stabilna. W okresie od stycznia do września br. spółka przeznaczyła na działania z obszaru R&D 61,4 mln zł, z uwzględnieniem zaliczek za badania, które są w trakcie realizacji, i są wymagane do złożenia wniosku o zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych.

O firmie Captor Therapeutics:

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu przełomowych leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. TPD umożliwia innowacyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą koncentrować się na nowych celach molekularnych, uważanych za nieuleczalne przy użyciu konwencjonalnych metod opracowywania leków i zapewniać nowe metody leczenia chorób, w których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści terapeutycznych. Obecnie, Captor opracowuje leki na nieuleczalne, ciężkie choroby, w tym nowotwory złośliwe i choroby autoimmunologiczne.

 

Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć:

Na stronie internetowej:  http://www.captortherapeutics.com

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

Share: